Podujatia a publikácie
header 01

Jaslovské Bohunice 8. mája (TASR) – V Jaslovských Bohuniciach v okrese Trnava pribudol nový päťkilometrový náučný chodník. Päť informačných tabúľ zorientuje záujemcov v základných pojmoch jaslovskobohunickej histórie. Informuje o tom webstránka obce.

Prvá tabuľa prináša informácie o dejinách obce, symboloch, popisuje tiež samotnú trasu. Doložené sú aj historické fotografie. Na druhú umiestnili rozprávanie o bohunických mlynoch na potoku Blava, na tretej sa píše o faune a flóre extravilánu a aj parku tamojšieho kaštieľa.

Neskorobarokový kaštieľ, ktorý za socializmu roky chátral a teraz je po oprave opäť dominantou obce, je obsahom štvrtej tabule. Na poslednej je súhrn ostatných pamiatok Jaslovských Bohuníc – kostoly sv. Michala a Martina, kríže a sochy pri cestách, zahrnuté sú tam aj raritné chladiace veže bohunickej atómky.

Chodník vznikol v rámci projektu Sieť náučných chodníkov Združenia obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT), ktorého sú Jaslovské Bohunice členom. Združenie podalo žiadosť na financovanie spoločného projektu a dostalo finančnú podporu od Trnavského samosprávneho kraja.

 

Odkaz na článok:
https://www.teraz.sk/spravy/naucny-chodnik-v-jaslovskych-bohuni/465825-clanok.html
 

Odkaz na informačné tabule obce Jaslovské Bohunice:
https://zomottour.eu/chotarom/jaslovske-bohunice/

Na stránke zomottour.eu nájdete aj ďalšie informačné tabule členských obcí ZOMOT.

 

V Trnavských novinách MY uverejnili článok o výstave terapeutických obrazov pani Ďurišovej, ktorá bola pre verejnosť sprístupnená do 24.07.2019 v priestoroch nášho združenia na Hlavnej 5.


Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Výstava A. Ďurišová jpeg.jpg)článok924 kB

Výstava obrazov Kataríny Olíkovej OKA-MIHY bola v priestoroch ZOMOT na Hlavnej 5 v Trnave sprístupnená pre verejnosť od 21. marca 2019 do 19. apríla 2019.

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (53540931_2084195861675709_7364999491000205312_n.jpg)Plagát Kataríny Olíkovej256 kB

Trnavská mestská samospráva po intenzívnej príprave obnovy opusteného lesíka na Štrkoch práve v týchto dňoch začala realizačnú fázu revitalizácie tohto územia, ktorá je kľúčovou investičnou aktivitou podporenou z projektu LUMAT CE89. Avšak súčasťou tohto projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020 je aj viacero neinvestičných aktivít, z ktorých aktuálne prebieha medzinárodná fotosúťaž pre širokú aj odbornú verejnosť vo všetkých partnerských krajinách projektu, ktorými sú Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Česká a Slovinská republika a samozrejme aj Slovensko zastúpené naším mestom a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Zadanie fotosúťaže je netradičné - téma fotografií, ktoré je možné do fotosúťaže prihlásiť, úzko súvisí s tematikou samotného projektu, ktorou je integrovaný environmentálny manažment, spolupráca vo využívaní územia s cieľom vytvoriť lepšie miesta pre život, problematika mestských funkčných oblastí, ako aj problematika tzv. brownfieldov a greenfieldov, ktorými sa označujú opustené a zväčša zanedbané pozemky, objekty, poľnohospodárske alebo priemyselné stavby, areály rôznych podnikov, výrobných a obchodných prevádzok, ale aj parkov a lesoparkov, ktoré už neslúžia svojmu účelu a predstavujú záťaž pre životné prostredie.

Aj napriek tomu, že tematika fotosúťaže je špecifická, veríme, že v Trnave, ako aj v okolitých obciach mestskej funkčnej oblasti Trnava, ktorú okrem nášho mesta tvoria obce Biely Kostol Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zavar, Zeleneč a Zvončín, sa nájde dostatok zaujímavých miest a objektov, s ktorými je možné sa tejto fotosúťaže zúčastniť.

LUMAT je medzinárodným projektom realizovaným v anglickom jazyku, preto sú aj pravidlá tejto fotosúťaže, kde môžu záujemcovia nájsť kompletné informácie, uverejnené v anglickom jazyku na webe interreg-central.eu. Uzávierka prijímania súťažných fotografií je 21. decembra 2018.

V pondelok 26. novembra 2018 sme v kancelárii ZOMOT mali posledné pracovné stretnutie tohto roka.

Nakoľko r. 2018 bol volebným rokom a mnohí zo starostov sa rozhodli viac nekandidovať a niektorí vo voľbách neuspeli, využili sme toto stretnutie na to, aby sme úprimne všetkým odchádzajúcim poďakovali za dobrú spoluprácu a za to, že spoločne tvorili akčný a dobre fungujúci kolektív.

Veľké poďakovanie patrí starostovi Bieleho Kostola Pavlovi Kováčovi, starostovi Bučian Šebestianovi Lančaričovi, starostovi Dolných Lovčíc Františkovi Jurišovi, starostovi Ružindola Vladimírovi Púčikovi, starostke Suchej nad Parnou Daniele Balážovej, starostovi Zavara Rudolfovi Barošovi, starostke Zelenča Daniele Mizerovej a starostke Zvončína Michaele Strakošovej. Poradie ďakovania je zvolené podľa abecedného zoradenia obcí.
Ďakujem všetkým rovnako a úprimne a želám im pevné zdravie a veľa úspechov v ďalšom živote - či už bude prebiehať vo väčšom pokoji na dôchodku alebo v novom zamestnaní.
Samozrejme ďakujem všetkým ostatným starostom, ktorí vo svojej funkcii zostávajú a verím, že noví starostovia budú adekvátnou náhradou za odchádzajúcich.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu, na ďalšie spoločné projekty a aktivity, ktoré budú prospešné pre rozvoj a správne fungovanie všetkých našich členských obcí!

Dňa 25. 9. 2018 sa personál kancelárie ZOMOT v Hodoníne zúčastnil seminára pre obce, DSO a MAS podporovaného Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, Úradom vlády SR a Miestnou akčnou skupinou (MAS) Jižní Slovácko s názvom „Program rozvoje obce v ČR a na Slovensku“.

               Po zahájení seminára zástupcami Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR), Úradu vlády SR a MAS Jižní Slovácko bola zástupcami MMR ČR predstavená aplikácia ObcePRO (www.obcepro.cz), ktorú s využitím zdrojov EŠIF vyvinuli za účelom zjednodušenia tvorby Programov rozvoja obcí v ČR. Momentálne túto aplikáciu v ČR využíva cca jedna pätina obcí.

               Za Úrad vlády SR sa seminára zúčastnila Eva Zelizňaková, ktorá informovala o aktuálnom dianí v oblasti regionálneho rozvoja v SR a načrtla pravdepodobnosť vývoja PHSR po schválení Vízie a Stratégie rozvoja SR a nového zákona o podpore regionálneho rozvoja po roku 2019.

               Ing. Petra Křivánková, Ph.D. z MAS Jižní Slovácko predstavila „Program rozvoje dobrovolného svazku obcí Region Podluží na roky 2018 – 2019“ v praxi.

               Starostka mesta Napajedla Ing. Irena Brabcová uviedla „Program rozvoje města Napajedla na roky 2013 – 2022“ v praxi.

               Zástupcovia firmy PRO ROZVOJ Ing. Tomáš Szabo a Ing. Martin Gregor predstavili svoj prepracovaný systém E-PRO (www.obce-epro.sk), ktorý plánujeme využiť pri tvorbe kvalitných strategických dokumentov pre členské obce nášho združenia i spoločných strategických dokumentov združenia. Tento postup uľahčí prácu starostom a bude výbornou pomôckou pre strategické plánovanie obcí a nášho združenia. Systém E-PRO predstavili pomocou prezentácie „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zálesie na roky 2018 – 2022“.

               Z mesta Šaľa na seminári predstavili „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022“ a jeho tvorbu v spolupráci s f. PRO ROZVOJ.

              Program seminára aktívne doplnila aj Ing. Mária Filipová – vedúca odboru sociálnych vecí Mesta Banská Bystrica, ktorá je metodičkou tvorby komunitných plánov na Slovensku.


              Seminár bol ukončený prospešnou diskusiou a príjemným pohostením. Vzájomná  inšpirácia a výmena skúseností bude prínosom z tohto stretnutia pre našu ďalšiu činnosť a aktivity.

 

Mesto Trnava ako jeden z partnerov projektu LUMAT CE89 v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave ako ďalším slovenským partnerom tohto projektu zorganizovali 12. septembra 2018 na trnavskej radnici seminár venovaný odborným prednáškam v oblasti integrovaného environmentálneho manažmentu v mestských funkčných oblastiach.

Národný tréningový seminár ponúkol účastníkom doobedie zaujímavých odborných prednášok, ktoré si prišli vypočuť zamestnanci odboru územného rozvoja a koncepcií a útvaru projektového manažmentu Mestského úradu v Trnave, predstavitelia združenia ZOMOT, starostovia niektorých obcí mestskej funkčnej oblasti Trnava i pracovníci Turistického informačného centra – Región Trnava, pričom zastúpenie malo aj Spoločné výskumné centrum Európskej komisie.

Prednášajúci z Centra Excelentnosti SPECTRA, ktoré pôsobí na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, tlmočili účastníkom hlavné poznatky z odborných workshopov organizovaných v rámci stretnutí partnerov projektu LUMAT CE89 týkajúce sa ekosystémových služieb územia, interaktívneho nástroja InVito a taktiež konceptu funkčných urbanizovaných oblastí a možností zmierňovania konfliktov záujmov vo využívaní územia.


Stručné predstavenie projektu LUMAT a Ekosystémové služby územia

V prezentácii k ekosystémovým službám územia, ktoré - jednoducho povedané - predstavujú „služby“ územia jeho obyvateľom, ako napr. poskytovanie vody, pôdy, fauny, flóry, palivových a surovinových zdrojov, ale aj možností rekreácie a turizmu, bol vysvetlený ekosystémový prístup ako efektívny nástroj na zlepšenie kvality života v mestách a prijímanie takých rozhodnutí, ktoré zohľadňujú nielen potreby rozrastajúcej sa ľudskej populácie v mestských aglomeráciách, ale aj aspekty trvalej udržateľnosti a ochrany životného prostredia.

Zaujímavá prednáška o interaktívnom nástroji inVito, ktorý vyvinuli talianski partneri projektu LUMAT CE89, predstavila tento nástroj na báze GISu  ako jednu z možností pre aktívnu prácu s verejnosťou v procese komunitného plánovania. InVito vizualizáciou rôznych druhov dát umožňuje širokej verejnosti lepšie porozumieť vzťahom v území a mestskej dynamike a  vyjadriť tak svoje predstavy o budúcom rozvoji daného územia, prípadne porozumieť potrebe prijať konkrétne rozhodnutie.


Prednáška na tému Spoluúčasť verejnosti – Interaktívny nástroj InVito

Po stručnom oboznámení sa s konceptom funkčných urbanizovaných oblastí, zmierňovaniu konfliktov záujmov vo využívaní územia a diskusii k úlohe združenia ZOMOT v zabezpečovaní integrovaného rozvoja územia mestskej funkčnej oblasti Trnava bolo odborné dopoludnie uzavreté prednáškou Národného cyklokoordinátora. Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa vo svojej prednáške venoval aktuálnym aspektom rozvoja nemotorovej a cyklistickej dopravy, najmä legislatívnym a finančným problémom, ktoré v súčasnosti sprevádzajú výstavbu cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry na Slovensku. Do diskusie sa zapojili aj starostovia z viacerých obcí mestskej funkčnej oblasti Trnava a potvrdili, že problémy s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov pri budovaní nových cyklotrás ako aj rozdielna pripravenosť obcí pri zabezpečovaní cyklistického prepojenia v rámci tejto oblasti patria k chronickým neduhom, ktorých riešenie nie je možné očakávať v krátkodobom horizonte. Národný cyklokoordinátor uzavrel svoj príspevok do odborného dopoludnia príkladmi z Nitry, Žiliny, Bratislavy i Trnava, ktoré vďaka podpore cyklodopravy spolu s projektami zdieľaných bicyklov výrazne zmenili svoju tvár a zaradili sa medzi moderné európske mestá, kde sa čoraz viac rozmáha trend kombinovať rôzne formy dopravy.


Prednáška Národného cyklokoordinátora Petra Klučku

Foto: Veronika Majtánová

 

Radi by sme Vám opísali činnosť nášho Združenia obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT) za posledné obdobie.

ZOMOT nie je oprávnené žiadať darovanie 2 % z daní, preto sme sa dohodli s riaditeľkou n.o. Biela Hora Trstín, že budeme od darcov žiadať 2 % prostredníctvom ich neziskovej organizácie.
Zabezpečené financie odúčtujeme nákupom skartovačky a kancelárskych potrieb.

Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou – Špačince – Trnava-Štrky sa kvôli problémom s pozemkami v Trnave rozdelí na 2 etapy a to: 1.etapa: Bohdanovce nad Trnavou – Špačince, ku ktorej sa ŽoNFP podáva v r. 2018 a po doriešení problémov sa v 2. etape podá napojenie tejto cyklotrasy na Trnavu.

V máji bola žiadosť o zabezpečenie kompostérov pre štyri členské obce (Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Dolné Lovčice a Zvončín) schválená, v súčasnosti je ukončené verejné obstarávanie a práve prebieha jeho kontrola riadiacim orgánom výzvy. Dodanie kompostérov bude ukončené do konca mesiaca október 2018.

Koncom mája sme sa zúčastnili na žilinskej župe praktického školenia „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ“.

V júni zasa kancelária ZOMOT bola na školení organizovanom IPC Nitrianskeho samosprávneho kraja k výzve týkajúcej sa vodozádržných opatrení.

V júli sme riešili nové, prospešnejšie cezhraničné partnerstvo, onedlho sme sa osobne stretli v sídle nášho budúceho cezhraničného partnera MAS Dolní Morava v Hodoníne a dohodli sme, že vytvoríme zaujímavý projekt, ktorý by sa využil na oboch stranách. Na projekte sme začali pracovať a budeme čakať na ďalšie kolo výzvy z Fondu malých projektov, ktoré má byť vyhlásené v októbri 2018. Zároveň by sme spoločne chceli pomôcť tvorbe strategických dokumentov a pripomenúť našim orgánom, že v Čechách tvorbu obecných strategických dokumentov podporuje štát po odbornej i finančnej stránke. K tejto téme bude v Hodoníne 25. septembra 2018 porovnávací seminár Program rozvoja obce v ČR a na Slovensku, na ktorý sme pozvaní a na ktorý budú pozvaní i kompetentní zo slovenského ministerstva a ďalších inštitúcií (napr. i zo ZMOSu).

11. júla sme si pripomenuli 2. výročie založenia nášho združenia.

Na pravidelnom pracovnom stretnutí členov ZOMOT bola prezentovaná brožúra o odpadoch od Ekoinocent o.z., ktorá podrobne informuje občanov o nakladaní s odpadmi v ich obci alebo regióne. Viacerí starostovia prejavili o náučnú brožúru pre svoju obec záujem.

V septembri sa kancelária ZOMOT zúčastnila Informačného seminára v Trnave k výzve OPII-2018/7/1-DOP - "WIFI pre Teba". Naše členské obce sú oprávnení žiadatelia a veríme, že sa väčšina z nich zapojí do tohto zaujímavého projektu.

V poslednom období sa venujeme prípravám Európskeho týždňa mobility, ktorý zabezpečuje mesto v spolupráci s našim združením. Je pripravený lákavý program, na stránku dávame aj propagačný leták, v ktorom nájdete bližšie informácie k plánovanej akcii.