Bohdanovce nad Trnavou
header mapa

Starosta: Ivan Bočko

Vízia obce podľa platného PHRaSR:

„Naše Bohdanovce chcú byť obcou so zachovaným vidieckym štýlom života a živými folklórnymi a ochotníckymi tradíciami. Chcú sa stať pokojným a atraktívnym miestom na bývanie a naplno využiť dynamický hospodársky rozvoj Trnavy pre spokojnosť a prosperitu svojich obyvateľov.“

  

Silné stránky:

 • Priame napojenie na dôležité dopravné koridory.
 • Dostatočná obsluha obce verejnou hromadnou dopravou.
 • Poloha zastavaného územia mimo hlavnej cestnej trasy.
 • Pokojné vidiecke prostredie bez výskytu nežiadúcich sociálnych javov.
 • Vybudovaná základná technická a dopravná infraštruktúra.
 • Základná škola a materská škola v obci.
 • Pomerne nízka nezamestnanosť.
 • Bohatý kultúrno-spoločenský život.
 • Folklórne a ochotnícke tradície.
 • Dobrá spolupráca s miestnymi podnikateľskými subjektami a ich ochota napomáhať rozvoju obce.
 • Aktívny, koncepčný a zodpovedný prístup miestnej samosprávy k celkovému rozvoju obce.

 

Webstránka obce:

http://www.bohdanovce.sk/

Smerovanie obce