Projekty
header 01

Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby "Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou a Cyklotrasa Špačince".

Záznam z prieskumu trhu VO10832181

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava podalo spracovanú Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok pre štyri obce združenia (Bohdanovce nad Trnavou, Dolné Lovčice, Šelpice a Zvončín) na projekt s názvom Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších obcí spadajúcich do MFO Trnava.

Uvedenú žiadosť dňa 1. marca 2018 schválilo Ministerstvo životného prostredia SR. Po dlhom procese verejného obstarávania a jeho kontroly nadobudla dňa 26. októbra 2018 účinnosť Kúpna zmluva medzi našim združením a dodávateľom kompostérov, ktorým je firma TTP consulting, s.r.o. Považská Bystrica.

V súčasnosti naše Združenie rieši realizáciu a dodanie kompostérov do jednotlivých obcí. Vzhľadom na počasie bude už rozdanie kompostérov do jednotlivých domácností komplikovanejšie, ale veríme, že sa zrealizuje v krátkom čase.

Hlavným a tiež celkovým cieľom projektu je zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu, opätovné použitie, recykláciu a na podporu predchádzania vzniku odpadov v štyroch obciach Združenia, ktoré by samostatne žiadosť vzhľadom na ich veľkosť podať nemohli.
Aj v tomto prípade sa potvrdil význam členstva v našom Združení.

 


 

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava dňa 26. 10. 2018 zahájilo realizáciu projektu s názvom Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších obcí spadajúcich do MFO Trnava, ktorú finančne podporil:

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nositeľ projektu: Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 147 252,00 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 139 889,40 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 7 362,60 EUR

Opis projektu

Projekt je v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia s prioritnou osou 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.

Hlavným a tiež celkovým cieľom je zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu, na opätovné použitie a recykláciu a na podporu predchádzania vzniku odpadov v štyroch obciach Združenia obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT). Po zistení stavu týkajúceho sa riešenia odpadov, fungovania zberných dvorov a nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom vo všetkých členských obciach združenia a vzhľadom na veľkosť jednotlivých obcí a ich záujem o riešenie ukladania a likvidácie BRKO kompostérmi, boli do projektu z obcí združených v ZOMOT zahrnuté obce Bohdanovce nad Trnavou, Dolné Lovčice, Šelpice a Zvončín.

Aktivitou, ktorou bude zabezpečený hlavný cieľ, je obstaranie kompostérov do domácností týchto štyroch obcí, ktoré produkujú BRKO. Domácnosti zo štyroch obcí ZOMOT by tak BRKO nemuseli dávať do smetných nádob, čím by prispeli k ekologickejšiemu a nie tak finančne náročnému vysporiadaniu sa s týmto druhom odpadu. Pomocou kompostérov by v obciach vzniklo lacné, prírodné hnojivo, ktoré by ich obyvatelia mohli ďalej využiť.

Merateľným ukazovateľom projektu bude počet obstaraných kompostérov a množstvo zvýšenej kapacity zariadení na predchádzanie vzniku odpadov v štyroch menších obciach Združenia obcí mestskej oblasti Trnava (Bohdanovce nad Trnavou, Dolné Lovčice, Šelpice, Zvončín), ktoré by sa samostatne nemohli  do projektu zapojiť a ktorých finančné prostriedky sú obmedzené.

Predkladaný projekt, ako aj ciele v oblasti riešenia odpadov, sú v súlade s programom odpadového hospodárstva jednotlivých obcí, s rozpracovaným Programom odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020 a so zákonmi, vyhláškami a nariadeniami, ktoré určujú koncepciu riešenia odpadového hospodárstva na území SR. 

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z Európskej únie.

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu.

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia