Ružindol
header mapa

Starosta: Peter Galanský

Vízia obce podľa platného PHRaSR:

Ružindol je konkurencieschopnou obcou pracovitých a súdržných občanov s pozitívnym vzťahom k obci, ktorá cieľavedome zabezpečuje obyvateľom priaznivé podmienky pre plnohodnotný a harmonický život. Efektívnym využívaním svojho kultúrno-historického potenciálu je príťažlivá aj z pohľadu návštevníkov. Mobilizovaním vnútorného potenciálu a využívaním vonkajších podporných zdrojov zabezpečiť vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj obce Ružindol, ktorý pri rešpektovaní vidieckeho rázu obce bude založený na výraznom zlepšení životnej úrovne všetkých kategórií obyvateľov. 

 

Silné stránky:

 • Výhodná geografická poloha obce (blízkosť krajského, hlavného mesta a štátnych hraníc).
 • Dobrá dopravná dostupnosť osobnou a autobusovou dopravou.
 • Zachovaný vidiecky ráz obce.
 • Vybudovaný vodovod, plyn v obci.
 • Odvádzanie a čistenie splaškových vôd obce. 
 • Absencia väčších zdrojov znečisťovania životného prostredia v obci.
 • Existencia zberného dvora v obci.
 • Kladné saldo migrácie a celkový prírastok obyvateľov od roku 2000.
 • Vynikajúca vzdelanostná štruktúra obyvateľov - existencia kvalitnej pracovnej sily. 
 • Vysoké zastúpenie produktívnej zložky obyvateľstva.
 • Veľa pracovných príležitostí v blízkosti obce – aj sofistikovaných.
 • Podpora IBV – nové rozvojové lokality v zmysle ÚPN.
 • Dostatok poľnohospodárskej pôdy.
 • Bohatý  kultúrno-spoločenský a športový život v obci.

 

Webstránka obce:

http://www.ruzindol.sk/