Zvončín
header mapa

Starostka: Mgr. Katarína Dudášová

Vízia obce podľa platného PHRaSR:

Základom strategickej vízie rozvoja obce Zvončín je zabezpečenie spoločenského rozvoja efektívne využívajúceho prírodne a socioekonomické zdroje a potenciály územia, s cieľom postupného zlepšovanie kvality života daného obyvateľstva. Rozvoj obce bude sústredený najmä na rozvoj obytnej funkcie, rozvoj technickej infraštruktúry, posilnenie služieb, efektívne využívanie prírodných zdrojov a následne na zlepšenie celkovej kvality životného prostredia. Súčasne sa bude sústreďovať na zachovanie a oživovanie tradičných hodnôt a koloritu vidieckeho prostredia.

 

 Silné stránky:

  • Dobrá dopravná prepojenosť.
  • Výskyt veľmi úrodných pôd v rámci Slovenska.
  • Vinohradnícka tradícia.
  • Pomerne kvalitný stav životného prostredia.
  • Poloha zastavaného územia mimo hlavnej cestnej trasy.
  • Vhodná technická infraštruktúra – plyn, voda kanalizácia...
  • Priaznivý demografický vývoj.
  • Rozvíjajúca sa hospodárska báza (priemyselné prevádzky, prevádzky služieb a pod.)

 

Webstránka obce:

http://obec.zvoncin.eu