Jaslovské Bohunice
header mapa

Starostka: Božena Krajčovičová

Vízia obce podľa platného PHRaSR:

Konkurencieschopná, príťažlivá a perspektívna obec so zvyšujúcou sa kvalitou života pre všetkých jej obyvateľov vo všetkých oblastiach, využívajúca všetky zdroje pre tvorbu nových hodnôt v súlade s ochranou životného prostredia a udržateľným využívaním kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.

  

Silné stránky:

 • Inžinierske siete – kompletná technická infraštruktúra.
 • Bytová výstavba.
 • Dostupnosť sídla okresu a kraja (Trnava).
 • Dostupnosť pracovných príležitostí.
 • Dobrá dopravná dostupnosť.
 • Urbanistické riešenie obce.
 • Dostatok priestoru pre rozvoj obce.
 • Dobré podnikateľské prostredie.
 • Demografický nárast.
 • Perspektíva rastu obce vzhľadom na disponibilné zdroje a plánovanú výstavbu nového jadrového zdroja.
 • Existencia čerpacej stanice pohonných hmôt.
 • Existencia peňažných ústavov.
 • Vysoký podiel občanov s úplným stredným a vysokoškolským vzdelaním.
 • Kvalifikovaná pracovná sila.

 

Webstránka obce:

http://www.jaslovske-bohunice.sk/