Zavar
header mapa

Starosta: Bc. Lukáš Sochor

Vízia obce podľa platného PHRaSR:

Obec bude poskytovať zdravé, čisté a priateľské prostredie pre svojich obyvateľov. Súčasne bude pokračovať v rozvíjaní miestnych tradícií, ale i prijímať nové a moderné možnosti. Bude pokračovať vo využívaní prírodného potenciálu a zabezpečovať ekologickú stabilitu územia. Do budúcnosti sa obec buduje ako urbanisticky usporiadaná s fungujúcou bytovou a občianskou vybavenosťou, s potrebnou technickou a sociálnou infraštruktúru. Priaznivý priestor pre rozvoj podnikania bude podnecovať vznik pracovných príležitostí. Obec bude poskytovať obyvateľom priaznivé podmienky pre rôznorodé aktivity, oddych a rekreáciu, zabezpečovať obyvateľom sociálne zázemie, ktoré im poskytne primeranú starostlivosť. Taktiež bude podporovať rozvoj kultúrneho potenciálu obce.

 

Silné stránky:

  • Bohatá spolková činnosť.
  • Existencia významných osobností spätých s obcou.
  • Priaznivá vzdelanostná štruktúra obyvateľstva.
  • Opatrovateľská služba.
  • Bohatý kultúrno-spoločenský život, mnoho organizácií.
  • Vybudované zariadenia pre starostlivosť o mentálne postihnutých ľudí.
  • Dobrá dostupnosť okresného i krajského mesta Trnava.
  • Vybudované inžinierske siete.
  • Možnosť vzniku nových priemyselných aktivít vo vyčlenenej priemyselnej zóne.

 

Webstránka obce:

http://www.zavar.sk/