Špačince
header mapa

Starosta: PhDr. Július Zemko

Vízia obce podľa platného PHRaSR:

Príjemná a bezpečná obec vidieckeho charakteru ponúkajúca podmienky pre plnohodnotný a harmonický život miestneho obyvateľstva s modernou samosprávou, atraktívnym vzhľadom a kvalitným životným prostredím, poskytujúca kvalitné a dostupné služby, občiansku vybavenosť a priestor pre atraktívne trávenie voľného času.

  

Silné stránky:

  • Rozvinutá dobrovoľnícka činnosť občanov, bohatá spolková činnosť, aktívne združenia.
  • Rastúci počet obyvateľov, zvyšujúci sa podiel v produktívnom veku.
  • Inžinierske siete: vodovod, plynofikácia, elektrická energia a kanalizácia.
  • Alokácia laboratórií Prírodovedeckej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
  • Multifunkčné ihrisko.
  • Bohatá domová výstavba.
  • Stabilná hospodárska situácia v obci.
  • Výhodná poloha obce vzhľadom na krajské a okresné mesto Trnava, vzhľadom na hlavné mesto Bratislava i blízkosť obce Jaslovské Bohunice.
  • Územie vhodné na poľnohospodárstvo – vysoký podiel poľnohospodárskej pôdy, kvalitná a úrodná pôda.
  • Existencia amfiteátra.

 

Webstránka obce:

http://www.spacince.sk/