Podujatia a publikácie
header 01

 

Mesto Trnava ako jeden z partnerov projektu LUMAT CE89 v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave ako ďalším slovenským partnerom tohto projektu zorganizovali 12. septembra 2018 na trnavskej radnici seminár venovaný odborným prednáškam v oblasti integrovaného environmentálneho manažmentu v mestských funkčných oblastiach.

Národný tréningový seminár ponúkol účastníkom doobedie zaujímavých odborných prednášok, ktoré si prišli vypočuť zamestnanci odboru územného rozvoja a koncepcií a útvaru projektového manažmentu Mestského úradu v Trnave, predstavitelia združenia ZOMOT, starostovia niektorých obcí mestskej funkčnej oblasti Trnava i pracovníci Turistického informačného centra – Región Trnava, pričom zastúpenie malo aj Spoločné výskumné centrum Európskej komisie.

Prednášajúci z Centra Excelentnosti SPECTRA, ktoré pôsobí na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, tlmočili účastníkom hlavné poznatky z odborných workshopov organizovaných v rámci stretnutí partnerov projektu LUMAT CE89 týkajúce sa ekosystémových služieb územia, interaktívneho nástroja InVito a taktiež konceptu funkčných urbanizovaných oblastí a možností zmierňovania konfliktov záujmov vo využívaní územia.


Stručné predstavenie projektu LUMAT a Ekosystémové služby územia

V prezentácii k ekosystémovým službám územia, ktoré - jednoducho povedané - predstavujú „služby“ územia jeho obyvateľom, ako napr. poskytovanie vody, pôdy, fauny, flóry, palivových a surovinových zdrojov, ale aj možností rekreácie a turizmu, bol vysvetlený ekosystémový prístup ako efektívny nástroj na zlepšenie kvality života v mestách a prijímanie takých rozhodnutí, ktoré zohľadňujú nielen potreby rozrastajúcej sa ľudskej populácie v mestských aglomeráciách, ale aj aspekty trvalej udržateľnosti a ochrany životného prostredia.

Zaujímavá prednáška o interaktívnom nástroji inVito, ktorý vyvinuli talianski partneri projektu LUMAT CE89, predstavila tento nástroj na báze GISu  ako jednu z možností pre aktívnu prácu s verejnosťou v procese komunitného plánovania. InVito vizualizáciou rôznych druhov dát umožňuje širokej verejnosti lepšie porozumieť vzťahom v území a mestskej dynamike a  vyjadriť tak svoje predstavy o budúcom rozvoji daného územia, prípadne porozumieť potrebe prijať konkrétne rozhodnutie.


Prednáška na tému Spoluúčasť verejnosti – Interaktívny nástroj InVito

Po stručnom oboznámení sa s konceptom funkčných urbanizovaných oblastí, zmierňovaniu konfliktov záujmov vo využívaní územia a diskusii k úlohe združenia ZOMOT v zabezpečovaní integrovaného rozvoja územia mestskej funkčnej oblasti Trnava bolo odborné dopoludnie uzavreté prednáškou Národného cyklokoordinátora. Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa vo svojej prednáške venoval aktuálnym aspektom rozvoja nemotorovej a cyklistickej dopravy, najmä legislatívnym a finančným problémom, ktoré v súčasnosti sprevádzajú výstavbu cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry na Slovensku. Do diskusie sa zapojili aj starostovia z viacerých obcí mestskej funkčnej oblasti Trnava a potvrdili, že problémy s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov pri budovaní nových cyklotrás ako aj rozdielna pripravenosť obcí pri zabezpečovaní cyklistického prepojenia v rámci tejto oblasti patria k chronickým neduhom, ktorých riešenie nie je možné očakávať v krátkodobom horizonte. Národný cyklokoordinátor uzavrel svoj príspevok do odborného dopoludnia príkladmi z Nitry, Žiliny, Bratislavy i Trnava, ktoré vďaka podpore cyklodopravy spolu s projektami zdieľaných bicyklov výrazne zmenili svoju tvár a zaradili sa medzi moderné európske mestá, kde sa čoraz viac rozmáha trend kombinovať rôzne formy dopravy.


Prednáška Národného cyklokoordinátora Petra Klučku

Foto: Veronika Majtánová